Arjuna – Ubud, Bali

308500_10151369370916331_1399423566_nThis is Arjuna, hero of the Bhagwat Gita. I pass him on the way to my home every day and am INSPIRED. Especially when he’s got a rainbow backing him up.

“Sri Krishna said: The soul is never born nor dies at any time. Soul has not come into being, does not come into being, and will not come into being. Soul is unborn, eternal, ever-existing and primeval. Soul is not slain when the body is slain.” (Bhagwat Gita: Chapter Two verse 20)

“na jayate mriyate va kadacin nayam bhutva bhavita va na bhuyah
ajo nityah sasvato ’yam purano na hanyate hanyamane sarire”

If you’ve yet to read this epic tale, http://www.bhagavad-gita.org